Licentieovereenkomst voor eindgebruikers


De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat deze overeenkomst met GETSCOPE Solutions BV (“Leverancier”) is. Door de toepassing of beide te openen of te gebruiken, erkent en bevestigt de klant dat de klant deze overeenkomst heeft gelezen, begrepen en ermee instemt gebonden te zijn. De Klant erkent en bevestigt dat de Klant de gelegenheid heeft gehad om het Privacybeleid van GETSCOPE Solutions BV te lezen.
De Klant erkent en bevestigt dat de Leverancier, om op de hoogte te blijven van wijzigingen in de regelgeving, zowel technisch en organisatorisch, deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kan aanpassen door bijgewerkte voorwaarden op zijn Website te publiceren of door de Klant op een andere manier te informeren. Zorg ervoor dat je onze website regelmatig bezoekt om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Het gebruik van woorden met een hoofdletter in deze gebruiksvoorwaarden heeft de betekenis die in het woordenboek aan het begin van deze algemene voorwaarden wordt gegeven.

DEFINITIES EN INTERPRETATIES

Definities
In deze overeenkomst, inclusief de overwegingen, hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis, tenzij dit niet in overeenstemming met de context is: “Extra kosten” betekent een vergoeding in overeenstemming met de standaardtarieven van de Leverancier die van tijd tot tijd van kracht zijn;
“Toepassing” betekent het multi-point integratieplatform als servicesoftware die bekend staat als “GETSCOPE”;
“Ingangsdatum” betekent de datum waarop de Leverancier de Klant toegang geeft tot de Applicatie;
“Vertrouwelijke informatie” betekent, in het geval van een klant, klantgegevens en in het geval van de leverancier:
(a) informatie met betrekking tot de toepassing; of
(b) informatie met betrekking tot het personeel, beleid, bedrijf, systemen en gegevens van de Leverancier; en
(c) informatie met betrekking tot de voorwaarden waarop de Services krachtens deze overeenkomst aan de Klant moeten worden verstrekt;

“Kosten” betekent de Kosten voor de Services zoals van tijd tot tijd door de Leverancier, schriftelijk aan de Klant medegedeeld;
“Klant” betekent de persoon die zich registreert om de Website of de Applicatie te gebruiken, of beide, en waar de context dit toelaat, omvat elke entiteit namens wie die persoon zich registreert om de Services te gebruiken, en elke persoon of organisatie die de Services gebruikt met de autorisatie van die persoon of entiteit

“Toegangsfaciliteiten voor klanten” betekent telecommunicatie, netwerken, systemen en alle andere faciliteiten die door of namens de klant worden gebruikt of vereist voor toegang tot en gebruik van andere services dan de faciliteiten die door de leverancier van tijd tot tijd worden verstrekt in het kader van deze overeenkomst;

“Klantgegevens” betekent gegevens waartoe de Leverancier toegang wordt verleend door de Klant ten behoeve van de Services;

“Overmacht” betekent een omstandigheid buiten de redelijke controle van de Leverancier die ertoe leidt dat de Leverancier een verplichting uit deze overeenkomst niet tijdig kan nakomen of uitvoeren. Dergelijke omstandigheden omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

(a) fouten, defecten, onjuiste werking of andere omstandigheden die van invloed zijn op of betrekking hebben op faciliteiten voor klanttoegang; en
(b) Daden van God, blikseminslag, aardbevingen, overstromingen, stormen, explosies, branden en elke natuurramp, oorlogshandelingen, daden van openbare vijanden, terrorisme, rellen, burgerlijke onrust, kwaadaardige schade, sabotage en revolutie en stakingen;
“Initiële Looptijd” betekent een looptijd gelijk aan de door de Klant opgegeven periode, die begint op de Ingangsdatum; “Integratie-oplossing” betekent de integratie-software-oplossing ontwikkeld door de “Spoke Developer” waarmee de “Spoke Developer” zijn softwareplatform kan verbinden met de applicatie ten behoeve van de klant;

“Management Services” betekent elk van de services die te koop of gratis op de Website worden aangeboden en omvat algemeen beschikbare updates en ondersteuningsservices voor zover gespecificeerd voor elke Service;
“Services” betekent de services die de Leverancier ermee instemt te verlenen onder deze overeenkomst, namelijk toegang tot de Applicatie, alle Management Services en alle andere services die in deze overeenkomst zijn gespecificeerd;

“Spoke Developer” betekent de softwareplatform verkoper die de functies van de Applicatie op zijn platform heeft geïntegreerd en deze aan de Klant heeft verkocht of gepromoot;
“GETSCOPE Solutions BV Privacybeleid” betekent het privacybeleid van de Leverancier, toegankelijk op https://www.getscope.com/privacy/ of op een andere locatie die van tijd tot tijd door de Leverancier wordt gemeld; “GETSCOPE Solutions BV Website Algemene Voorwaarden” betekent de algemene voorwaarden van de Website, toegankelijk
op https://www.getscope.com/terms-conditions/ of op een andere locatie die van tijd tot tijd door de Leverancier wordt gemeld;”Website” betekent de website op https://www.getscope.com of elke andere website op een URL met het handelsmerk “GETSCOPE Solutions BV”

Interpretatie
In deze overeenkomst, tenzij de context anders aangeeft:
(1) verwijzingen naar deze overeenkomst omvatten verwijzingen naar deze overeenkomst; (2) verwijzingen naar een partij bij deze overeenkomst omvatten de opvolgers van de uitvoerende beheerders en toegestane rechtverkrijgenden van die partij; (3) verwijzingen naar een clausule of schema of andere bijlage worden opgevat als verwijzingen naar een clausule van of schema of bijlage bij deze overeenkomst en verwijzingen naar deze overeenkomst omvatten de schema’s en eventuele bijlagen; (4) verwijzingen naar (of naar een specifieke bepaling van) deze overeenkomst of een andere overeenkomst of document worden opgevat als verwijzingen naar (die bepaling van) deze overeenkomst of document zoals gewijzigd of vervangen door de overeenkomst van de relevante partijen en van kracht op elk relevant tijdstip;

(5) verwijzingen naar statuten, verordeningen of andere wetten omvatten alle verordeningen en andere instrumenten daaronder en alle consolidaties, wijzigingen, re-enactments of vervangingen daarvan;
(6) woorden die het enkelvoud importeren, omvatten het meervoud en vice versa; woorden die een geslacht importeren, omvatten andere geslachten en verwijzingen naar een persoon worden opgevat als verwijzingen naar een individu, onderneming, rechtspersoon, vereniging (al dan niet opgericht), overheid en gouvernementele, semi-gouvernementele en lokale autoriteit of instantie;
(7) wanneer een woord of zin in deze overeenkomst een gedefinieerde betekenis krijgt, heeft elk ander deel van de toespraak of een andere grammaticale vorm met betrekking tot dat woord of die zin een overeenkomstige betekenis;

(8) koppen die in deze overeenkomst zijn opgenomen, zijn uitsluitend bedoeld voor het gemak en worden buiten beschouwing gelaten bij de constructie van deze overeenkomst.

Looptijd
(1) De initiële looptijd begint op de ingangsdatum en loopt door voor de duur van de initiële looptijd.
(2) Na de Initiële Looptijd wordt deze overeenkomst automatisch verlengd met een nieuwe duur gelijk aan de duur van de Initiële Looptijd (elk een “Verlengingstermijn”) totdat een van de partijen de andere partij schriftelijk op de hoogte stelt van niet-verlenging. Een dergelijke kennisgeving moet ten minste vijftien (15) dagen voorafgaand aan het verstrijken van de Initiële Looptijd of de Verlengingstermijn worden verstrekt, naargelang het geval.
(3) De verlenging van deze overeenkomst op grond van artikel 2 (2) is onderworpen aan de toestemming van de Leverancier. De klant stemt ermee in dat de leverancier een aanpassing van de kosten kan verlangen als voorwaarde voor het verlenen van zijn toestemming voor verlenging.

Verlening van toegangs- en beheersdiensten
(1) Onder voorbehoud van deze overeenkomst zal de Leverancier de Klant toegang geven tot de Applicatie.
(2) Onder voorbehoud van deze overeenkomst zal de Leverancier de Klant ook alle Management Services aanbieden.
(3) De Klant stemt ermee in dat hij de Services alleen mag verwerven en gebruiken met als enig doel om te voldoen aan de interne zakelijke behoeften van zijn bedrijf

(4) Behalve voor de verplichting van de Leverancier om de Klant toegang te geven tot de Applicatie als onderdeel van de Services, zijn eventuele toestemmingen (waaronder, zonder beperking, toestemmingen voor de Leverancier om toegang te krijgen tot de Klantgegevens te gebruiken, op te slaan en openbaar te maken), vereist voor de Leverancier om de Diensten te leveren, moet de Klant die toestemmingen voor de Leverancier verkrijgen. De verplichting van de Leverancier om de Diensten te leveren, is afhankelijk van de toestemming die is verkregen. De Klant zal de redelijke verzoeken van de Leverancier om bevestiging hiervan inwilligen.

(5) De Leverancier kan zijn systeem naar eigen goeddunken configureren en de aard en wijze van zijn interne technische ondersteuning bepalen. De klant stemt ermee in zich aan dergelijke toegangs- en gebruiksprocedures (inclusief communicatie en beveiliging) te houden die de leverancier van tijd tot tijd aan de klant meedeelt.

(6) Anders dan uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze overeenkomst, zal de Klant niets doen of toestaan ​​dat er iets wordt gedaan met betrekking tot de Applicatie of de Services. Zonder de voorgaande zin te beperken, mag de klant niet:
(a) het verwijderen of wijzigen van applicatiemarkeringen of enige kennisgeving van de rechten van de leverancier;
(b) programma’s of materialen die voortvloeien uit de Services aan derden ter beschikking stellen voor gebruik in het bedrijf van die derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier en onderworpen aan eventuele vereisten van de Leverancier; (c) de Services of de Applicatie commercieel exploiteren (inclusief door deze beschikbaar te stellen aan derden) zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier en onderworpen aan eventuele vereisten van de Leverancier; en (d) enig deel van de Services op enigerlei wijze distribueren of verzenden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier en onderworpen aan eventuele vereisten van de Leverancier.
(7) De Klant zal redelijke inspanningen leveren om te voorkomen dat ongeautoriseerde derden toegang krijgen tot de Services.
(8) De Klant stemt ermee in om de Services niet op onaanvaardbare wijze te gebruiken of toe te staan. Gebruik is onaanvaardbaar als:
(a) het omvat alles wat vals, lasterlijk, intimiderend of obsceen is; (b) het gaat om ongevraagde elektronische berichten;
(c) het zou inbreuk maken op de rechten van een persoon (inclusief intellectuele eigendomsrechten);
(d) het kan wetten overtreden;

(e) het kan door de Leverancier anderszins op redelijke gronden als onaanvaardbaar worden beschouwd (de leverancier kan de cliënt van tijd tot tijd in kennis stellen van de omstandigheden die de leverancier als onaanvaardbaar beschouwt);

(f) het gaat om frauduleuze activiteiten;
(g) als het gaat om de verkoop of promotie van illegale zakelijke activiteiten of verboden producten of diensten.
(9) De klant stemt ermee in dat de leverancier onmiddellijk alle of een deel van de services kan opschorten en de toegang kan verwijderen of uitschakelen tot alles wat in strijd is met die beperkingen of anderszins in strijd is met deze overeenkomst.

Gegevens en toegang
(1) De Leverancier stemt ermee in dat, onder de voorwaarden van artikel 12 (Vertrouwelijkheid), de Klantgegevens de Vertrouwelijke informatie van de Klant zijn.
(2) De klant stemt ermee in dat hij als enige verantwoordelijk is voor de nauwkeurigheid, kwaliteit, integriteit, wettelijke naleving, betrouwbaarheid, geschiktheid en eigendomsrechten van alle klantgegevens. De Klant stemt er ook mee in dat de mogelijkheden van de Applicatie en Services om te helpen bij het bedrijf van de Klant beperkt zijn. De klant stemt ermee in dat de applicatie en de services geen foutieve of afwijkende invoergegevens detecteren, geen rekening houden met alle zaken die in de besluitvorming moeten worden overwogen met betrekking tot zaken die relevant zijn voor de onderneming van de klant en niet als vervanging mogen worden gebruikt voor de onafhankelijke en naar behoren gekwalificeerde beslissingen van de klant met betrekking tot zaken die relevant zijn voor het bedrijf van de klant. De Klant garandeert dat hij geen toegang tot of gebruik van de Applicatie of Diensten zal maken of toestaan ​​tenzij hij geschikte strategieën heeft, naast (en niet afhankelijk is van) zijn gebruik van de Applicatie en Diensten om alle aanwezigheid van risico’s op zijn bedrijf.
(3) De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van zijn eigen faciliteiten voor klanttoegang.
(4) De Klant garandeert en zorgt ervoor dat alle Toegangsfaciliteiten voor de Klant voldoen aan de door de Leverancier van tijd tot tijd vereiste beveiligingsnormen en vrij zijn en blijven van alle omstandigheden (inclusief virussen) die een nadelige invloed kunnen hebben op de Leverancier, de Applicatie of de Services en zijn anderszins redelijk geschikt voor gebruik in combinatie met de Services.

(5) Onder voorbehoud van clausule 12 (Vertrouwelijkheid) bezit de Leverancier alle rechten, inclusief intellectuele eigendomsrechten, op alles ontwikkeld of geleverd onder deze overeenkomst.
(6) Voorzieningen van derden, inclusief softwareprogramma’s, kunnen noodzakelijk of geschikt zijn voor toegang tot of gebruik met de Applicatie. De klant stemt ermee in dat zijn recht om gebruik te maken van dergelijke faciliteiten wordt beheerst door de voorwaarden van de betreffende licentie- / dienstenovereenkomst met derden en niet door deze overeenkomst.

Privacy
(1) Bij de uitvoering van deze overeenkomst houdt de Leverancier zich aan het Privacybeleid van GETSCOPE Solutions BV. De privacyvoorwaarden van de leverancier kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, op voorwaarde dat een dergelijke wijziging het niveau van privacybescherming voor de klantgegevens tijdens de initiële termijn of een verlengingstermijn niet wezenlijk veranderd.
(2) U erkent en gaat akkoord met de voorwaarden van het privacybeleid van GETSCOPE Solutions BV.
(3) De Leverancier kan de Services vanaf elke locatie en / of door middel van aannemers wereldwijd leveren.
(4) Zonder de clausules 3 (4) en 7 (1) te beperken, stemt de klant ermee in om alle informatie te verstrekken en alle toestemmingen te verkrijgen die relevant zijn voor zijn gebruik van de Services en Applicatie, inclusief die met betrekking tot het verzamelen, gebruiken, openbaarmaking en opslag van persoonlijke informatie van elke persoon wiens persoonlijke informatie kan worden opgenomen in de Klantgegevens.
kosten
(1) Indien de Klant de Applicatie rechtstreeks van de Leverancier heeft verkregen, is dit artikel 6 van toepassing.
(2) De Klant zal de Leverancier de Extra Kosten betalen die de Leverancier van tijd tot tijd factureert voor de levering van goederen of diensten die niet uitdrukkelijk worden vereist door deze overeenkomst of (zonder de wettelijke rechtsmiddelen van de Leverancier te beperken) die door de Klant werden vereist of opgelopen door de Leverancier als gevolg van het uitvoeren van werkzaamheden die redelijkerwijs geschikt waren in verband met de niet-uitvoering door de Klant van deze overeenkomst.
(3) De Klant zal betalingen aan de Leverancier doen in overeenstemming met de voorwaarden van de factuur van de Leverancier zonder enige verrekening of korting.

(4) Indien de Klant het geheel of een deel van een factuur betwist die door de Leverancier is ingediend, zal de Klant het deel van het op de factuur vermelde bedrag betalen dat niet in het geding is en zal hij de Leverancier hiervan schriftelijk op de hoogte brengen (binnen zeven (7 (7) ) dagen na ontvangst van factuur) van de redenen voor het betwisten van de rest van de factuur. Als wordt vastgesteld dat het betwiste bedrag geheel of gedeeltelijk correct had moeten worden betaald op het moment dat het voor het eerst werd gefactureerd, dan betaalt de klant het uiteindelijk opgeloste bedrag samen met rente over dat bedrag in overeenstemming met de betalingsvoorwaarden in deze overeenkomst.

(5) De klant moet de leverancier rente betalen over het verschuldigde bedrag dat niet door de klant is betaald binnen de tijd die door deze overeenkomst wordt vereist, tegen het rentetarief dat de leverancier schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld. (6) De klant moet de kosten en alle andere bedragen die verschuldigd zijn onder of in verband met deze overeenkomst (inclusief GST, indien van toepassing), binnen zeven (7) dagen nadat de klant een belastingfactuur heeft ontvangen of binnen zeven (7) dagen na het verzoek van de leverancier, afhankelijk van wat het laatste is.

Naleving van de wet
(1) De leverancier is niet aansprakelijk jegens de klant onder deze overeenkomst of anderszins als en voor zover de toegang van de klant tot of het gebruik van services in strijd is met verplichtingen, met inbegrip van verplichtingen op grond van contracten of wetten.
(2) De Leverancier kan (maar is niet verplicht) de Klantgegevens en alle andere informatie (in welke vorm dan ook) die relevant zijn voor de relatie van de Klant met de Leverancier onder deze overeenkomst beschikbaar stellen aan een persoon die de Leverancier redelijke bewijzen van zijn recht hierop, inclusief een wetshandhavingsfunctionaris, een persoon die een professionele of industriële normorganisatie vertegenwoordigt en vertegenwoordigers van een persoon op wie de klantgegevens betrekking hebben.
(3) De klant vrijwaart de leverancier voor alle schade (inclusief kosten, uitgaven, schadevergoedingen en aansprakelijkheden, zowel feitelijk als prospectief) die zijn geleden of waarschijnlijk zullen worden geleden als gevolg van:
(a) de verzameling, het gebruik, de openbaarmaking, opslag of andere betrokkenheid van de Leverancier bij de Klantgegevens en alle andere informatie (in welke vorm dan ook) die relevant is voor de relatie van de Klant met de Leverancier onder deze overeenkomst; en (b) handelen in overeenstemming met het voorgaande lid.

Licentievoorwaarden
(1) De klant garandeert de leverancier dat al het materiaal dat de klant aan de leverancier, gelieerde onderneming of wederverkoper heeft verstrekt:
(a) voldoet aan de voorwaarden van deze overeenkomst;
(b) bevat geen gegevens die door de Leverancier redelijkerwijs als ongepast, onjuist, lasterlijk of anderszins aanstootgevend kunnen worden beschouwd;
(c) maakt geen inbreuk op enige wet, regelgeving, standaard of relevante industriecode; en
(d) maakt geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van personen.

Beëindiging
(1) Zonder de algemeenheid van enige andere clausule in deze overeenkomst te beperken, kan de Leverancier deze overeenkomst beëindigen of de uitvoering van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst (voor de door de Leverancier gespecificeerde periode) onmiddellijk opschorten door schriftelijke kennisgeving indien:
(a) de Klant een van de bepalingen van deze overeenkomst schendt en een dergelijke schending niet binnen zeven (7) dagen na kennisgeving aan de Leverancier wordt verholpen; (b) de Klant wordt, dreigt of besluit te worden onderworpen aan een vorm van  audit of beheer; (c) de Klant, die een partnerschap is, oplost, dreigt of besluit te ontbinden of in gevaar is op te lossen;
(d) de Klant, zijnde een natuurlijk persoon, sterft; of
(e) de Klant stopt of dreigt te stoppen met het uitvoeren van zijn activiteiten op de normale manier.
(2) Indien zich een van de in (a) – (e) van het voorgaande lid bedoelde omstandigheden voordoet, zal de Klant, op verzoek van de Leverancier, voldoen aan de eis van de Leverancier aan de Leverancier (naast het beëindigen van deze overeenkomst) om :
(a) alle eigendommen in bezit, bewaring of beheer van de Klant terug te nemen;
(b) behouden eventuele betaalde gelden;
(c) een redelijk bedrag in rekening brengen voor verrichte werkzaamheden waarvoor eerder geen werk in rekening is gebracht;
(d) worden beschouwd als ontslagen van verdere verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst; en
(e) aanvullende of alternatieve rechtsmiddelen nastreven.

(3) De Klant stemt ermee in dat bij het verlopen of beëindigen van deze overeenkomst om welke reden dan ook, al zijn rechten met betrekking tot de Services (inclusief zijn recht op toegang tot de Applicatie) eindigen.
(4) De klant stemt ermee in en erkent dat de leverancier niet verplicht is om informatie met betrekking tot de klant (inclusief klantgegevens) te bewaren en dat al deze informatie door de leverancier onherroepelijk kan worden verwijderd na een (1) maand na de datum van een opschorting, beëindiging of verval van deze overeenkomst.

Impliciete voorwaarden
(1) Onder voorbehoud van clausule 10 (2), is elke voorwaarde of garantie die anders zou worden geïmpliceerd in deze overeenkomst hierbij uitgesloten.
(2) Wanneer wetgeving in deze overeenkomst enige voorwaarde of garantie inhoudt, en die wetgeving bepalingen in een contract vermijdt of verbiedt, de toepassing van of de uitoefening of aansprakelijkheid onder een dergelijke voorwaarde of garantie uitsluit of wijzigt, wordt de voorwaarde of garantie geacht te zijn opgenomen in deze overeenkomst. De aansprakelijkheid van de Leverancier voor elke inbreuk op een dergelijke voorwaarde of garantie is echter naar keuze van de Leverancier beperkt tot een of meer van de volgende:
(a) als de inbreuk betrekking heeft op goederen:
(i) de vervanging van de goederen of de levering van gelijkwaardige goederen;
(ii) de reparatie van dergelijke goederen;
(iii) de betaling van de kosten voor het vervangen van de goederen of voor het verwerven van gelijkwaardige goederen; of
(iv) de betaling van de kosten van reparatie van de goederen; en
(b) als de inbreuk betrekking heeft op diensten:
(i) het opnieuw leveren van de diensten; of
(ii) de betaling van de kosten van het opnieuw leveren van de diensten.
(3) Voor zover wettelijk toegestaan, biedt de Leverancier geen enkele garantie met betrekking tot de uitvoering van de activiteiten van de Klant als gevolg van het gebruik van de Diensten en / of Toepassing.

Aansprakelijkheid van de leverancier
(1) Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten de Leverancier en elke functionaris, agent, medewerker en aanverwante entiteit van de Leverancier alle aansprakelijkheid van een van hen uit met betrekking tot enig letsel, verlies of schade (inclusief winstderving, verlies van goodwill, verlies van gegevens en enig speciaal, direct of indirect verlies ofschade) die kan worden geleden of opgelopen of die direct of indirect op enigerlei wijze kan ontstaan ​​in verband met deze overeenkomst (inclusief met betrekking tot goederen of diensten die worden geleverd in overeenstemming met deze overeenkomst). Als enige aansprakelijkheid niet bij wet kan worden uitgesloten, beperken de Leverancier en een functionaris, agent, medewerker en aanverwante entiteit van de Leverancier hun aansprakelijkheid voor alle claims in totaal tot het betalen van een bedrag gelijk aan de door de Klant betaalde kosten die van toepassing zijn op de periode waarin de eerste geclaimde inbreuk plaatsvond.

(2) Zonder de volgende zin te beperken, garandeert de klant dat hij geen beroep heeft gedaan op enige verklaring van de leverancier die niet uitdrukkelijk in deze overeenkomst is vermeld, of op beschrijvingen, illustraties of specificaties op welke manier dan ook met betrekking tot de services, waaronder catalogi, website of publiciteitsmateriaal geproduceerd door de Leverancier. De Klant erkent dat, voor zover de Leverancier een verklaring heeft afgelegd die niet anderszins uitdrukkelijk in deze overeenkomst is vermeld, de Klant de mogelijkheid heeft gekregen om onafhankelijk de juistheid van die verklaring te verifiëren.

(3) De Klant zal de Leverancier en zijn functionarissen, werknemers, aannemers en agenten (“die schadeloosgesteld”) te allen tijde schadeloos stellen en schadeloos stellen voor elk verlies (inclusief juridische kosten en onkosten en aansprakelijkheid) opgelopen of geleden door een van de schadeloosstellingen die voortvloeien uit eventuele claims tegen de schadegevallen waarbij dergelijk verlies of aansprakelijkheid is veroorzaakt door een schending door de klant van zijn verplichtingen onder deze overeenkomst of een opzettelijke, onwettige of nalatige handeling of verzuim van de klant.

(4) Met betrekking tot elke claim tussen de partijen onder of in verband met deze overeenkomst, komen de partijen overeen dat deze overeenkomst, voor zover maximaal toegestaan ​​door de wet, de werking uitsluit van wetten die elke aansprakelijkheid jegens de Leverancier verdelen die niet zijn zo verdeeld maar voor zulke wetten.

Vertrouwelijkheid
(1) Een partij zal de Vertrouwelijke informatie van de andere partij niet openbaar maken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
(2) Een partij schendt clausule 12 (1) niet in omstandigheden waarin zij wettelijk verplicht is om de Vertrouwelijke informatie van de andere partij bekend te maken. (3) Elke partij zal alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat haar werknemers en agenten en eventuele onderaannemers die voor de doeleinden van deze overeenkomst zijn ingeschakeld, de Vertrouwelijke informatie van de andere partij niet openbaar maken of bekendmaken.
(4) Niettegenstaande enige andere bepaling van deze clausule, kan een partij de voorwaarden van deze overeenkomst (anders dan vertrouwelijke informatie van technische aard) bekendmaken aan haar gelieerde bedrijven, advocaten, auditors, verzekeraars en accountants.
(5) Deze clausule zal de beëindiging van deze overeenkomst overleven.

Overmacht
(1) De leverancier is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst indien een dergelijke vertraging te wijten is aan overmacht. Als een vertraging of mislukking wordt veroorzaakt of verwacht door overmacht, worden de verplichtingen van de leverancier opgeschort. Als een vertraging of niet-nakoming door de Leverancier van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht langer duurt dan zestig (60) dagen, kan de Leverancier de overeenkomst onmiddellijk beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de Klant.
(2) Indien deze overeenkomst wordt beëindigd op grond van het voorgaande lid, is de leverancier niet aansprakelijk voor het terugbetalen van gelden die de klant op grond van deze overeenkomst heeft betaald.

Volledige overeenkomst
Deze overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere verklaringen, overeenkomsten, verklaringen en afspraken, mondeling of schriftelijk.

toewijzing
De Klant mag het voordeel van deze overeenkomst of enige rechten of verplichtingen hieronder niet geheel of gedeeltelijk toewijzen.

verwerping
Geen enkele verdraagzaamheid, vertraging door een partij bij de handhaving van de bepalingen van deze overeenkomst doet afbreuk aan of beperking van de rechten van die partij, en evenmin kan een afstandsverklaring van die rechten gelden als afstandsverklaring van een volgende inbreuk.

Scheidbaarheid
Mocht een deel van deze overeenkomst ongeldig zijn of worden, dan wordt dat deel van deze overeenkomst gescheiden. Een dergelijke ongeldigheid heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van de overeenkomst.

Geschillenbeslechting
(1) Een partij zal geen arbitrage of gerechtelijke procedure starten (behalve een procedure tot voorlopige voorziening) met betrekking tot een geschil dat voortvloeit uit deze overeenkomst (‘geschil’) tenzij het aan deze clausule heeft voldaan.
(2) Een partij die beweert dat er een geschil is ontstaan, moet de andere partijen hiervan op de hoogte stellen, met details van het geschil.
(3) Gedurende de periode van eenentwintig (21) dagen nadat een kennisgeving is gedaan onder clausule 18 (2) (of een langere periode die schriftelijk is overeengekomen door de partijen bij het geschil) (‘initiële periode’) elke partij bij het geschil (‘ ‘) moet zijn uiterste best doen om het geschil op te lossen.
(4) Als de geschillen het geschil niet binnen de initiële periode kunnen oplossen, stemt elke betrokkene ermee in dat het geschil voor bemiddeling moet worden doorverwezen in overeenstemming met de bemiddelingsregels van de Rechtbank te Amterdam, op verzoek van een geschil, naar:
(a) een door de partijen overeengekomen bemiddelaar; of
(b) indien de geschillen het niet binnen zeven dagen (7) na het einde van de eerste periode eens kunnen worden over een bemiddelaar, een bemiddelaar die wordt benoemd  of een voorgedragen voorzitter.
(5) De rol van elke bemiddelaar is om te helpen bij de onderhandelingen over een oplossing van het geschil. Een bemiddelaar mag geen beslissing nemen die bindend is voor een geschil, tenzij deze schriftelijk akkoord is gegaan.
(6) Alle informatie of documenten die door een betweter onder deze clausule zijn bekendgemaakt:
(a) moeten vertrouwelijk worden behandeld; en
(b) mag niet worden gebruikt, behalve om te proberen het geschil op te lossen.

(7) Elke gegadigde moet zijn eigen kosten dragen om aan deze clausule te voldoen en de gegadigden moeten in gelijke mate de kosten dragen van elke bemiddelde bemiddelaar. (8) Na de initiële periode kan een gegadigde die aan deze clausule 18 heeft voldaan, het geschillenbeslechting proces beëindigen door elke andere gegadigde hiervan in kennis te stellen.

Algemeen
(1) Deze overeenkomst wordt beheerst door de wet die van kracht is in Nederland te Amsterdam.
(2) Elke partij onderwerpt zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk aan de niet-exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Amsterdam in Nederland, en de hoven van beroep van hen. Elke partij ziet af van het recht om bezwaar te maken tegen een vordering bij die rechtbanken, om te beweren dat de vordering is ingesteld in een lastig forum of om te beweren dat die rechtbanken niet bevoegd zijn.
(3) De toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen (het Verdrag van Wenen) op deze overeenkomst (op grond van wetten die relevant zijn voor deze overeenkomst) is uitgesloten.
(4) Zonder enige andere vorm van dienstverlening te verhinderen, kan elk document in een actie, inclusief, zonder beperking, een dagvaarding of ander proces van oorsprong of een kennisgeving van derden of een andere partij aan een partij worden betekend door te worden afgeleverd aan of achtergelaten voor dat partij op haar adres voor betekening van kennisgevingen onder clausule 19 (5).
(5) Een kennisgeving, goedkeuring, toestemming of andere communicatie in verband met deze overeenkomst moet schriftelijk zijn, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. (6) Tenzij daarin een later tijdstip is gespecificeerd, wordt een kennisgeving, goedkeuring, toestemming of andere communicatie van kracht vanaf het moment van ontvangst.
(7) Alle huidige of toekomstige wetgeving die ertoe strekt een verplichting of recht, bevoegdheid of rechtsmiddel van een partij in verband met deze overeenkomst te variëren, is uitgesloten, behalve voor zover de uitsluiting ervan is verboden of door de wet ondoeltreffend wordt gemaakt.

Integratie oplossing
(1) Wanneer de klant toegang heeft gekregen tot onze applicatie vanwege een integratieoplossing ontwikkeld door een Spoke Developer, dan is dit artikel 20 van toepassing op de klant.
(2) Voor zover volledig toegestaan ​​door de wet, is de Leverancier niet aansprakelijk jegens een Klant voor niet-uitvoering, niet-toegang of defecten in de Applicatie die direct of indirect worden veroorzaakt door de Integratieoplossing of het handelen of nalaten van de Spoke Developer . In deze omstandigheden zijn de rechten van de klant ten opzichte van de Spoke Developer.
(3) De Leverancier kan deze Overeenkomst en de toegang van de Klant tot de Toepassing onmiddellijk beëindigen of opschorten in omstandigheden waarin:
(a) Kosten en extra kosten die door de leverancier aan de Spoke Developer of de klant zijn gefactureerd, zijn niet betaald voor de Services in overeenstemming met de voorwaarden van deze Overeenkomst;
(b) De Spoke Developer heeft de voorwaarden van zijn overeenkomst met de Leverancier met betrekking tot de ontwikkeling en publicatie van de Integratieoplossing geschonden;
(c) De Spoke Developer heeft technische problemen veroorzaakt die de prestaties van de applicatie beïnvloeden.