Privacy Verklaring

GETSCOPE SOLUTIONS B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

GETSCOPE SOLUTIONS B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

GGETSCOPE SOLUTIONS B.V. handelt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wie is GETSCOPE SOLUTIONS B.V.

GETSCOPE SOLUTIONS B.V., gevestigd aan de NZ Voorburgwal 104-108 te 1012 SG Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57933553, is gespecialiseerd in project managent tools.

Contact:

privacy@getscope.com

www.getscope.com

We verzamelen of genereren de volgende categorieën persoonsgegevens met betrekking tot de Services:

Gebruiks- en apparaatgegevens
Verbindings-, technische en gebruiksgegevens, zoals IP-adressen en algemene locaties bij benadering afgeleid van dergelijke IP-adressen, apparaat- en toepassingsgegevens (zoals type, besturingssysteem, id van mobiel apparaat of app, browserversie, locatie en gebruikte taalinstellingen); systeemlogs van acties en gebeurtenissen die aan deze IP-adressen, apparaten en toepassingen worden toegeschreven; de relevante cookies en pixels die op uw apparaat zijn geïnstalleerd of worden gebruikt; en de geregistreerde activiteit (sessies, klikken, gebruik van functies, gelogde activiteiten en andere interacties) van potentiële klanten en gebruikers in verband met onze Diensten.


We verzamelen en genereren deze informatie automatisch, onder meer door het gebruik van analytische en systeembewakingstools (waaronder cookies en pixels) – die gegevens verzamelen zoals: hoe vaak potentiële klanten de sites bezoeken of gebruiken, welke pagina’s ze bezoeken en wanneer, welke website, advertentie of e-mailbericht hen daar bracht, hoe gebruikers omgaan met het Platform en de verschillende functies ervan, en technische gegevens over de prestaties, functionaliteit en stabiliteit van het Platform.

Contact en profiel informatie
Naam, e-mail, telefoonnummer, functie, werkplek, profielfoto en of avatar, inloggegevens, contractuele en factureringsgegevens, en alle andere informatie die door accountbeheerders en gebruikers wordt verstrekt of anderszins voor ons beschikbaar is wanneer zij zich aanmelden of inloggen op het Platform, bij het aanmaken van hun individuele profiel (“Gebruikersprofiel”), of door het bijwerken van hun account.


Gebruik van afbeeldingen
Alle afbeeldingen die worden geüpload in Getscope (profielfoto’s, avatars, afbeeldingen die zijn gekoppeld aan user stories n en/of taken) worden opgeslagen op onze beveiligde servers en worden niet doorgegeven aan derden. Op het moment dat je aangeeft dat je jouw account wilt verwijderen, worden alle door jouw geüploade afbeeldingen (Profielfoto’s, avatars, afbeeldingen gekoppeld aan user stories en of taken) ook van onze servers verwijderd.
We verzamelen deze informatie rechtstreeks van jou en via het gebruik van onze tool.


Communicatie
Persoonsgegevens in formulieren en vragen die je aan ons kunt stellen, waaronder ondersteuningsverzoeken, interacties via sociale mediakanalen, inschrijvingen voor evenementen die wij hosten of organiseren en deelname aan onze online en offline gemeenschappen en activiteiten); enquêtes, feedback en getuigenissen die wij ontvangen, evenals schriftelijke correspondentie, schermopnamen, schermafbeeldingen, documentatie en gerelateerde informatie die automatisch kan worden opgenomen, getraceerd, getranscribeerd en geanalyseerd, voor doeleinden als analyse, kwaliteitscontrole en -verbeteringen, training en het bijhouden van gegevens.

Categorie persoonsgegevens

Bewaartermijn

Grondslag

NAW gegevens

Maximaal 7 jaar

Overeenkomst

Telefoon en e-mailadres

Maximaal 7 jaar

Overeenkomst

Bankgegevens

Maximaal 7 jaar

Overeenkomst

Overige persoonsgegevens

Maximaal 2 jaar

Toestemming

Het gebruik van uw gegevens is noodzakelijk voor:

  • de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent;
  • het informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • het factureren en het afhandelen van uw betalingen;
  • het verstrekken van uw gegevens op basis van wet- en/of regelgeving;
  • het verstrekken van uw gegevens aan derden voor het uitvoeren van de overeenkomst;

In enkele incidentele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden, wanneer dit voor het uitvoeren van de dienstverlening noodzakelijk is. De werknemers van GETSCOPE SOLUTIONS B.V. zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers of op die van een derde partij. GETSCOPE SOLUTIONS B.V. maakt gebruik van servers binnen de EER

Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd

GETSCOPE SOLUTIONS B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@getscope.com

Cookies

Via deze website kan GETSCOPE SOLUTIONS B.V. gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen.

 Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GETSCOPE SOLUTIONS B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@getscope.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens door u is gedaan, kunnen wij u vragen om u te identificeren. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

GETSCOPE SOLUTIONS B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

GETSCOPE SOLUTIONS B.V. controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via privacy@getscope.com

Deze pagina is voor het laatst aangepast 28 februari 2019.

 

Soooo...

Wil je ons leren kennen?

Zoooo...
wil
je ons
leren kennen?

Wij zijn aardige jongens, die leuke dingen maken.

We are nice folks, making nice things